Trợ Giúp
Bói Bài Tarot Cơ Hội Và Trở Ngại
Cơ Hội Và Trở Ngại
Đây là trải bài Tarot có thể dùng để bói cho phần lớn sự việc, đặc biệt với các câu hỏi mang tính cụ thể. Nó xem xét sự việc dựa trên các điều kiện quá khứ, hiện tại, tương lai bao quanh sự việc và những cơ hội, trở ngại có thể xuất hiện.
Cơ Hội Và Trở Ngại