Trợ Giúp
Bói Bài Tarot Điểm Mạnh
Điểm Mạnh
Được sử dụng để xác định và phát huy điểm mạnh. Nó có thể được sử dụng để bói điểm mạnh chung của một người, cũng có thể sử dụng để bói điểm mạnh của một người trong một sự việc cụ thể nào đó.
Điểm Mạnh