Trợ Giúp
Bói Bài Tarot Lựa Chọn Công Việc
Lựa Chọn Công Việc
Trải bài Tarot này rất phù hợp để bói trong trường hợp bạn đang đứng trước hai công việc và không biết phải chọn công việc nào. Nó cũng có thể được dùng khi bạn phải chọn giữa hai dự án, hai vị trí làm việc hay hai trường học.
Lựa Chọn Công Việc